Regulamin rejestracji i uczestnictwa w konferencji naukowej Przypadki Kliniczne w Okulistyce 2021

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Przypadki Kliniczne w Okulistyce 2021 zwana w dalszej części Konferencją odbędzie się 29 października 2021 roku w formule online.
 2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” z siedzibą w Poznaniu (60-836) przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Konferencja adresowana jest do lekarzy, optometrystów, studentów medycyny i optometrii.
 5. W Konferencji mogą brać udział przedstawiciele sponsorów. Ich uczestnictwo w Konferencji szczegółowo określają odrębne uregulowania.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://casereports.okulistyka21.pl
 7. W ramach Konferencji odbędą się sesje wykładowe, których szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie Konferencji.
 8. Organizator dopuszcza możliwość pojawienia się treści reklamowych/promocyjnych w trakcie trwania Konferencji.

§2

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest dokonanie rejestracji na podanej przez Organizatora stronie internetowej Konferencji
 2. W celu dokonania rejestracji uczestnik uzupełnia formularz rejestracyjny następującymi danymi: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, zawód (dana jedynie do celów statystycznych);
 3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 4. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Konferencji wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora:

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” z siedzibą w Poznaniu    (60-836) przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B. Z Administratorem Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.szymanski@okulistyka21.pl.

 

 1. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konferencji, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody
 2. Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji.

§3

Uczestnictwo w Konferencji

 1. Uczestnictwo w Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Konferencji systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Urządzenie końcowe,
  3. Zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo, itp.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Konferencji, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej, jak również do odwołania Konferencji. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji.
 4. Organizator Konferencji, odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich
  2. Niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych
  3. Niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystanego przez uczestnika Konferencji w celu wzięcia udziału w Konferencji
  4. Wady sprzętu komputerowego uczestnika Konferencji
  5. Brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnik Konferencji
  6. Inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

§4

Prawa autorskie

 1. Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści Konferencji jest kategorycznie zabronione.
 2. Treści prezentowane są przez właścicieli praw autorskich osobiście lub za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.
 3. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5

Reklamacje

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

§6

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.